Karolinska Universitetssjukhuset

Bakgrund

Karolinska Universitetssjukhuset står inför stora förändringar. Det handlar om sjukhusets roll i arbetet med att skapa Framtidens hälso- och sjukvård för stockholmsregionen men också om att utveckla och förbättra sjukhusets interna processer främst genom ett omfattande flödesarbete. Det övergripande målet är att ännu tydligare än idag fokusera på patienten och patientens behov. För att stödja detta arbete behövs en tydlig planering och styrning av verksamheter på alla nivåer.

 

Vårt arbete

Att utveckla en effektiv verksamhetsplaneringsprocess i en verksamhet med över 15,000 medarbetare och 600 chefer tar tid och kräver därför ett långsiktigt och uthålligt utvecklingsarbete.

Arbetet startar årligen på våren med att sjukhusledningen tar fram en treårig strategisk plan och från denna utvecklas sedan årets verksamhetsplan med mål och konkreta aktiviteter.

Uppdraget avser konsultstöd till ledningsgrupper på olika nivåer inom sjukhuset där konsulten utgör ett handfast och konkret stöd i förändringsarbetet med att ta fram och formulera årliga planer för att sätta mål och genomföra förändringar.

 

Resultat

Arbetet som påbörjades redan 2007 har utvecklats löpande och är idag en självklar och integrerad del av alla verksamheters planering och styrningsarbete. Idag har tex i det närmaste alla 15,000 medarbetare ”personliga utmaningar” som en del i verksamhetsplaneringsarbetet vilket följs upp i det årliga medarbetarsamtalet.

Sjukhuset har genom verksamhetsplaneringsmetoden fått ett kraftfullt och pedagogiskt hjälpmedel för att genomföra förändringar baserat på både ledningens och verksamheternas behov.

 

Vad tycker kunden?

Sjukhusledningen och divisionsledningarna vid Karolinska Universitetssjukhuset har positiva erfarenheter av samarbete med Aligning AB, Pelle Snårelid. Att i en stor och komplicerad verksamhet finna lättförståeliga och greppbara beskrivningar av mål och strategier är ingen lätt uppgift. Pelle Snårelid har under flera år hjälpt till i det arbetet och resultatet har blivit funktionella årliga verksamhetsplaner. Vi kan rekommendera samarbete med Pelle Snårelid i den här typen av arbete.

Gunnar Gustafsson Wiss

Administrativ direktör