Södersjukhuset AB

Bakgrund

Södersjukhuset AB står inför stora förändringar. Det handlar om sjukhusets roll i arbetet med att skapa Framtidens hälso- och sjukvård för Stockholmsregionen men också om att utveckla och förbättra sjukhusets interna processer främst genom ett omfattande flödesarbete. Det övergripande målet är att ännu tydligare än idag fokusera på patienten och patientens behov. Förändringarna sker successivt och sjukhuset planerar årligen kulturförändringsarbete och förändringar medels övergripande verksamhetsplan samt verksamhetsplaner på verksamhets och enhetsnivå.

 

Vårt arbete

En sjukhusövergripande metodik har utarbetats för att utforma verksamhetsplaner på olika nivåer inom sjukhuset. Metoden har utformats utifrån kraven på enkelhet och att vara ett kommunikativt förändringsverktyg. Sjukhusets ledningsgrupp upprättade under vår ledning först en strategisk treårsplan med långsiktiga mål och strategier. Utifrån denna har sedan en verksamhetsplan för 2013 utvecklats som sedan brutits ner till verksamhetsnivå.

 

Resultat

En konkret sjukhusövergripande verksamhetsplan som är väl förankrad hos alla i sjukhusledningen. Den har också mottagits väl av alla chefer i verksamheten då den presenterats och bearbetats under ett antal Chefsdagar där alla chefer varit inbjudna. Alla verksamheter har utvecklat egna verksamhetsplaner utifrån den nya metodiken utan externt konsultstöd och med stort engagemang.

 

Vad tycker kunden?

Det har varit mycket bra att få professionellt stöd i arbetet med vår nya verksamhetsplaneringsprocess. Den metod vi använt skapar hög delaktighet, vilket är en grund för att de förändringar vi vill åstadkomma faktiskt genomförs. Det är en styrka för chefer och medarbetare att känna att de mål som är angelägna för den egna verksamhetens patienter också kommer till uttryck i verksamhetsplanen. Tydliga och gemensamma mål är en förutsättning för att vi skall kunna uppnå våra önskade reslutat!

Anna Nergårdh

Chefläkare Södersjukhuset